Zmena spôsobu vývozu komunálneho odpadu od 01.01.2017

Oznamujeme občanom, že žetón-známku určenú na vývoz komunálneho odpadu si môžete zakúpiť v stránkové dni na Obecnom úrade vo Veľkých Lovciach za poplatok v sume:

80 litrová nádoba : 1,20 € za l ks

110 litrová nádoba: 1,65 EUR za 1 ks,                        

120 litrová nádoba: 1,80 EUR za 1 ks

140 litrová nádoba : 2,10 € za l ks

1.100 litrový kontajner: 16,50 EUR za 1 ks

Vývoz smetných nádob je v obci realizovaný = 1 x za dva týždne, a to vždy v STREDU od 01.01.2017 .

 

Postup občana pred vývozom komunálneho odpadu :

Žetónom označte naplnenú smetnú nádobu pripravenú na vývoz nasledovne:

 

  • každý žetón je určený iba na 1 vývoz smetnej nádoby

  • po vyprázdnení smetnej nádoby pracovník Brantneru žetón zo smetnej nádoby odoberie a vráti na obecný úrad, preto prosíme občanov, aby žetóny na smetnú nádobu nenalepovali, ale priviazali ich k smetnej nádobe v priesvitnom obale

V zmysle VZN č. 5/2016  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia § 17, bod 2 - Ak sa zistí, že poplatník nerealizuje množstvový zber v priebehu 1. polroku v každom kalendárnom roku, minimálne 6 x, obec mu vyrubí poplatok rozhodnutím na základe sadzby 0,038 € za osobu a kalendárny deň podľa § 78 ods. 1 písm. b). zákona.

 

 

Oznam

Detská doktorka, MUDr. Eva Hrachovská oznamuje, že 19.12.2016 bude ordinovať v ambulancii v Bešeňove od 14:00 hod. a vo štvrtok 22.12.2016 bude ordinovať len v ambulancii v Nových Zámkoch. 

 

Stretnutie s Mikulášom

Prerušenie prevádzky telekomunikačných služieb

Spoločnosť Slovak Telekom a. s. bude dňa 25.11. 2016 v čase od 07:00 do cca 19:00 vykonávať práce na optickom kábli. Z tohto dôvodu bude počas prác prerušený opticky kábel, následkom čoho dôjde k prerušeniu prevádzky telekomunikačných služieb.

Koncert vokálneho kvarteta Decórum