Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.11.2016. 

Návrh Dodatku k VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku k VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.11.2016. 

Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019.

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 4/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2016, t. j. v pondelok o 13:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka - OZ.pdf)Pozvánka - OZ.pdf93 Kb