Zverejnenie zámeru predať pozemok

Obec Veľké Lovce v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v katastrálnom území Veľké Lovce pozemok alebo časť pozemku:

Prílohy:
Stiahnuť súbor (zamer5.pdf)Zámer č.571 Kb

Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Veľké Lovce

rekonstrukciazsams

Zber PET fliaš - jeseň

Zber plastových fliaš uskutoční Brantner Nové Zámky v nasledovných termínoch:

13.09. 11.10. 08.11. 13.12.

Separovaný zber odpadov

Separovaný zber odpadov sa v obci vykonáva nasledovne:

1 x ročne na obecnom úrade:
         - zber textilu

2 x ročne vo veľkokapacitnom kontajneri umiestnenom vo dvore obecného úradu:
         - zber objemového odpadu z domácností

1 x mesačne vo vreciach priamo z domácností:
          - zber plastových fliaš

každý pracovný deň počas úradných hodín na obecnom úrade:
         - sklo - veľkokapacitný kontajner
         - papier - modrý kontajner
         - plastové fľaše - žltý kontajner
         - elektroodpad: chladničky, práčky, televízory, počítače, vysávače,...
         - pneumatiky
         - železo
         - nebezpečné odpady : batérie a akumulátory

Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce

rekonstrukciacentralnejzony