Separovaný zber odpadov

Separovaný zber odpadov sa v obci vykonáva nasledovne:

1 x ročne na obecnom úrade:
         - zber textilu

2 x ročne vo veľkokapacitnom kontajneri umiestnenom vo dvore obecného úradu:
         - zber objemového odpadu z domácností

1 x mesačne vo vreciach priamo z domácností:
          - zber plastových fliaš

každý pracovný deň počas úradných hodín na obecnom úrade:
         - sklo - veľkokapacitný kontajner
         - papier - modrý kontajner
         - plastové fľaše - žltý kontajner
         - elektroodpad: chladničky, práčky, televízory, počítače, vysávače,...
         - pneumatiky
         - železo
         - nebezpečné odpady : batérie a akumulátory

Rekonštrukcia centrálnej zóny obce Veľké Lovce

rekonstrukciacentralnejzony