Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok 2016

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok 2016

 

 

Mesiac

PET fľaše, plast

Papier

Sklo

Júl

12.07.2016

04.07.2016

22.07.2016

August

09.08.2016

01.08.2016

30.08.2016

September

06.09.2016

16.09.2016

Október

04.10.2016

10.10.2016

17.10.2016

November

03.11.2016

07.11.2016

11.11.2016

December

13.12.2016

05.12.2016

20.12.2016

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2016, t. j. v piatok o 17:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf93 Kb

Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016. 

Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Lovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.