Návrh Dodatku k VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Dodatku k VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľké Lovce

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.06.2017. 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda.

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.06.2017.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.

 

Vo Veľkých Lovciach, dňa 30.6.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. 

 

 

Pozvánka

Obec Veľké Lovce týmto zverejňuje pozvánku k prerokovaniu zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2294 Bagovský vrch do národného zoznamu podľa § 27 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.