Záverečný účet obce za rok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje záverečný účet obce za rok 2016.

Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach , na rok 2017

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach , na rok 2017

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 15.03.2017.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 5/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 16. decembra 2016, t. j. v piatok o 17:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka OZ.pdf)Pozvánka OZ.pdf57 Kb

Termíny zberu triedeného odpadu na rok 2017

Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 a nasledujúce zdaňovacie obdobia

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 30.11.2016.