Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 1/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 23. marca 2016, t. j. v stredu o 14:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

P R O G R A M

1. Otvorenie zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení

3. Správa o kontrole od posledného zasadnutia OZ č. I/2016

4. Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2015

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Veľké Lovce za rok 2015

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015

7. Ročná správa kontrolóra k vybavovaniu sťažností za rok 2015

8. Návrh všeobecne záväzných nariadení (1/2016, 2/2016)

9. Návrh na schválenie PHSR 2014-2020

10. Rozvojové programy obce

11. Žiadosti doručené obecnému zastupiteľstvu

12. Rôzne informácie

13. Diskusia

14. Záver

 

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf58 Kb

Návrh VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Lovce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Veľké Lovce

Záverečný účet obce Veľké Lovce za rok 2015

Obec Veľké Lovce zverejňuje záverečný účet obce za rok 2015. 

 

Návrh VZN č. 1/2016 o umiestňovaní volebných plagátov

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Lovce o umiestňovaní volebných plagátov.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (2016-navrh-vzn-1-2016.pdf)2016-navrh-vzn-1-2016.pdf83 Kb

Platenie daní

Obecný úrad oznamuje občanom, že miestne dane a poplatky na rok 2016 je možné zaplatiť počas úradných hodín.