Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 2/2016

Starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľké Lovce, ktoré sa bude konať dňa 24. júna 2016, t. j. v piatok o 17:00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkých Lovciach.

 

Prílohy:
Stiahnuť súbor (Pozvánka.pdf)Pozvánka.pdf93 Kb

Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľké Lovce.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016. 

Návrh VZN č. 3/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Veľké Lovce o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy, Školského klubu detí a Školskej jedálne vo Veľkých Lovciach, na rok 2016.

Tento návrh bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 09.06.2016. 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016

Obec Veľké Lovce zverejňuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016.