Zmluvy a objednávky v roku 2016

Január

číslo popis zmluvný partner  
2/2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Filip Mihók, Veľké Lovce stiahnuť
7/2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016

Občianske združenie NA PODVALKU, Mgr. Eva Regásová stiahnuť
3/2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016

OZ Country búrka, Veľké Lovce č. 518, Mgr. Martin Brezánsky stiahnuť
1/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 TJ Veľké Lovce, Filip Mihók, Veľké Lovce  stiahnuť 
5/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 MO MS Veľké Lovce, Michaela Puková stiahnuť
Nájomná zmluva Ing. Róbert Németh, Veľké Lovce č. 10 stiahnuť
6/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 OZ Ľudový dom, Jozef Galbavý stiahnuť

 

 

Február

číslo popis zmluvný partner  
 1 Dodatok č. 1

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky

 stiahnuť
 39/§52a/2016 ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky  stiahnuť

 

 

Marec

číslo popis zmluvný partner  
740/B 144 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta Anton Sekáč, Veľké Lovce stiahnuť
65/§ 52a/2016/ŠR Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby PO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, F. Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky stiahnuť

 

 

Apríl

číslo popis zmluvný partner  
 741/ B 268 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta  Emília Debrecéniová, Veľké Lovce  stiahnuť
 742/ B 60 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta  Ján Ševčík, Šurany stiahnuť
 743113 Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta  Júlia Sallaiová, Veľké Lovce  stiahnuť
ZNR12212015158 Zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčadne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadocgh a o zmene a doplnení niektorých zákonov ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava  stiahnuť

 

 

Máj

číslo popis zmluvný partner  
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  Ing. Juliana Farkasová - zodpovedný audítor SKAu č. licencie 474, Námestie hrdinov 7, Nové Zámky   stiahnuť
115240 08U01 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fondy, Martinská 49, Bratislava  stiahnuť

 

 

Jún

číslo popis zmluvný partner  
838/2015-2050-1200 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP  Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava stiahnuť
805878 Servisná zmluva - rohože Berendsen Textil Servis s.r.o., Drietoma 920 stiahnuť
Kúpna zmluva - obecná kuchyňa  RAB, s.r.o., Semerovo 1, 941 32 Semerovo    stiahnuť
 366/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu  Nitriansky samosprávny kraj , Rázusova 2A. Nitra  stiahnuť 
 368/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Nitriansky samosprávny kraj , Rázusova 2A. Nitra stiahnuť
1/2016 k Zmluve č. 27a/2011 Dodatok na zabezpečenie zberu a odvozu separovaného odpadu Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky stiahnuť

 

 

Júl

číslo popis zmluvný partner  
 
Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
Jozef Kuruc, Veľké Lovce 556, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť
 62/2016 Spracovanie žiadosti projketu na Environmentálny fond, zabezpečenie externého manažmentu Regionálna rozvojová agentúra Novozámocko, Svätoplukova 1, Nové Zámky stiahnuť

 

 

August

číslo popis zmluvný partner  
číslo popis zmluvný partner
4/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veľké Lovce Základná organizácia - zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR, A. Horváthová, Veľké Lovce stiahnuť
RR/82/2016 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/82/2016 uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka Nadácia ZSE, Čulenova 6, 816 47 Bratislava stiahnuť

 

 

September

číslo popis zmluvný partner  
Zmluva o hudobnej produkcii Ľudovít Kuruc, Dolný Ohaj stiahnuť
Zmluva o hudobnej produkcii Kristián Kuruc, dolný Ohaj stiahnuť
Zmluva o hudobnej produkcii  Michael Lorincz stiahnuť

 

 

Október

číslo popis zmluvný partner  
Zmluva o dielo - realizácia kanalizačných prípojok rodinných domov  AQUAMONT spol s r.o., 925 03 Horné Saliby 1087 stiahnuť

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.01.2012

(Dodatok bol zverejnený 28.3.2017)

Jozef Korpáš, Veľké Lovce č. 150 stiahnuť

 

 

November

číslo popis zmluvný partner  
 

 

 

December

číslo popis zmluvný partner  
Zmluva o dielo - koncert a cappella Bc. Magdaléna Matušková, Kozárovce 830 stiahnuť
Mandátna zmluva AE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, 921 01 Piešťany  stiahnuť
Dodatok č. 2 k Zmluve na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií Ing. František Galbavý SHR, Veľké Lovce 624, 941 42 Veľké Lovce stiahnuť

 

 

Objednávky 2016

popis suma v EUR partner  
demontáž, montáž strešnej krytiny  3297,00 €  FERMONT, František Sunega, Veľké Lovce č. 408, 941 42 Veľké Lovce  stiahnuť
kruhové dopravné zrkadlo  159,60 €  VIAPRO, s.r.o., Ulica Strojárenská 8481/4, Trnava  stiahnuť
prepojenie verejného rozhlasu, kamier, merača a prenájom plošiny 1035,36 € Štrba-COMPANY, s.r.o., Veľké Lovce č. 801 stiahnuť
reklamná pozvánka, záznam 170,00 € 3M media, s.r.o., Vodná 9, Nitra stiahnuť
plakety  231,50 € Symbolika Hlohovec spol s r.o., Tehelná 2, Hlohovec stiahnuť
banner  69,60 € Stiken, s.r.o., Samova 8, Nitra stiahnuť
oprava havarijného stavu ČOV 6620,00 € ZONEX, s.r.o., Okružná 25, 934 01 Levice  stiahnuť
odkopanie budovy TJ Veľké Lovce   1182, 00 € ELMON SK s.r.o., Novozámocká 102, 949 05 Nitra   stiahnuť